در اين درس به بررسي مباني كارآفريني و كسب و كار پرداخته مي شود: